Osnovna mreža telemedicinskih centara jest mreža kojom se osigurava jednaka dostupnost zdravstvenih usluga na cijelom području Republike Hrvatske. Osnovna mreža telemedicinskih centara sastoji se od zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave. Osnovna mreža sadrži popis telemedicinskih centara za primarnu, sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene zaštite, minimalan broj zdravstvenih radnika po svakom telemedicinskom centru, vrstu telemedicinskog centra i područja medicinske struke telemedicinskog centra. Osnovna mreža telemedicinskih centara sadrži mrežu hitnih telemedicinskih centara koji su sastavni dio mreže hitne medicine. Popis telemedicinskih centara u osnovnoj mreži možete naći ovdje.