Što je telemedicina?

Telemedicina je pružanje zdravstvenih usluga na daljinu. Radi se o udaljenom prijenosu informacija između dviju strana: između pacijenta i liječnika ili između zdravstvenih radnika. Telemedicinom se mijenja tradicionalni način pružanja zdravstvenih usluga dovodeći pacijente i liječnike specijaliste licem-u-lice bez obzira na to da li su međusobno udaljeni stotinama kilometara ili odmah iza ugla.

Kako funkcionira telemedicina?

Hrvatski zavod za telemedicinu (HRZTM) osigurava telemedicinske usluge u okviru osnovne mreže telemedicinskih centara koju donosi ministar nadležan za zdravstvo.

Korištenjem najsuvremenijih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, pomoću kamere, ekrana i medicinskih dijagnostičkih uređaja se omogućava istovremeno povezivanje bolesnika i liječnika specijalista, bez obzira na udaljenost. Zdravstvene usluge koje se mogu pružati su liječnički pregledi, dijagnostika uz pomoć specijalne medicinske opreme i terapija.

HRZTM pomaže u približavanju zdravstvene njege Vašem domu za Vas i Vašu obitelj. Tijekom pružanja zdravstvenih usluga mogu se uključiti i drugi liječnici specijalisti s različitih lokacija u Republici Hrvatskoj. Članovi obitelji ili prijatelj mogu vas otpratiti na Vaš pregled što bi bilo nemoguće u drugim situacijama.

Je li telemedicina posebna specijalnost?

Telemedicina nije posebna medicinska specijalnost, već učinkoviti način razmjene informacija kojim se mogu koristiti različite medicinske specijalnosti, npr. radiologija, neurologija, kardiologija, dermatologija, psihijatrija, psihologija, hitna medicina, itd. Pouzdanost pregleda putem telemedicine jednaka je kao pri fizičkom, osobnom dolasku u ordinaciju specijalista.

Koje su prednosti telemedicine?

Današnji rastući troškovi zdravstvene zaštite te demografske promjene koje se očituju starenjem stanovništva ukazuju na potrebu za reformama sustava zdravstvene zaštite na globalnoj razini. Reformama se prvenstveno želi osigurati dostupnost zdravstvene zaštite, ograničiti rast troškova te poboljšati kvalitetu ili ju barem održati u postojećim okvirima.

Uvođenje telemedicine ima za cilj smanjenje troškova zdravstvene zaštite kroz brži prijenos informacija odnosno slanja podataka o pacijentu umjesto pacijenta i skraćivanje vremena potrebnog za intervenciju. Osim prednosti u direktnom liječenju pacijenata omogućava bolju suradnju među liječnicima i edukaciju što rezultira boljom uslugom odnosno većom kvalitetom cjelokupnog sustava zdravstvene zaštite.

Glavne prednosti telemedicine su:

 • dostupnost vrhunskih specijalističkih zdravstvenih usluga za svakoga, čak i u izoliranim i teško pristupačnim područjima, što je od posebne važnosti za hitna stanja,
 • olakšanje postupka pacijentima, bez izlaganja nepotrebnim naporima,
 • omogućena je istovremena suradnja liječnika opće medicine i liječnika specijalista pri zbrinjavanju bolesnika, što obostrano pridonosi kvaliteti rada,
 • znatne uštede u zdravstvu: smanjuju se troškovi putovanja kroničnih bolesnika, pravovremenim obavljanjem zdravstvenih usluga smanjuje se broj dana bolovanja, smanjuje se potreba za dolaskom liječnika specijalista, racionalnije se koriste lijekovi,
 • uvođenje telemedicinskih usluga čini Republiku Hrvatsku potencijalnim ponuditeljem telemedicinskih usluga i drugim državama,
 • povećanjem kvalitete cjelokupne zdravstvene ponude ta područja postaju privlačnija turistima svih dobnih skupina, što predstavlja potencijal za dodatnu turističku promociju i otvara mogućnosti povećanja prihoda u tim područjima.

Između mnogobrojnih koristi koje donosi telemedicina, pacijenti i liječnici najčešće citiraju slijedeće:

 • Pravovremena dijagnoza i terapija
 • Poboljšani zdravstveni ishodi
 • Smanjenje putovanja, ušteda vremena i troškova

Tko čini bazu na udaljenim lokacijama?

Doktor medicine, medicinska sestru ili inženjer medicinske radiologije. Baze smo nazvali telemedicinski pristupni centri (TMPC) i u njima se ovisno o mogućnostima pružaju redovne, nadzorne i hitne zdravstvene usluge.

Tko plaća uslugu telemedicinskog pregleda?

Sve troškove izuzev obveznog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zašite osiguranika pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Da li se poštuju načela povjerljivosti i zaštita privatnosti bolesnika?

Kao i redoviti pregled kod doktora medicine, telemedicinski je pregled privatan i povjerljiv. Podatke mogu vidjeti i čuti samo pacijent i njegova moguća pratnja, te zdravstveni radnici uključeni u taj pregled. Tehnologija koju koristi HRZTM prenosi podatke između korisnika u urbanim, ruralnim i teško dostupnim područjima na siguran način.

Kako izgleda telemedicinski pregled?

Telemedicinski pregled je poput redovitog pregleda kod liječnika, osim što ćete specijalista vidjeti i s njim razgovarati putem ekrana i kamere. Kao što vi vidite i čujete udaljenog liječnika specijalista, on/ona će vidjeti i čuti vas. Specijalist s kojim imate dogovoren pregled će već prije vašeg dolaska imati najvažnije podatke o vama, međutim možda će biti potrebno da ponesete sa sobom lijekove ili nalaze. Tijekom telemedicinskog pregleda uz vas će cijelo vrijeme biti zdravstveni radnik osposobljen za rad s telemedicinskom opremom, jer će udaljenom liječniku specijalisti predočiti vaše zdravstveno stanje putem specifične medicinske opreme potrebne upravo za vaš pregled.

Koji su trenutno uspostavljeni telemedicinski centri i dostupne usluge:

Mreža telemedicinskih centara

Tko osigurava dostupnost telemedicinskih specijalističkih zdravstvenih usluga?

Hrvatski zavod za telemedicinu je javna, krovna i stručna ustanova osnovana za promicanje i primjenu novih tehnika i tehnologija u dijagnostici i liječenju na daljinu u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Ciljevi Hrvatskog zavoda za telemedicinu su:

 • poboljšanje kvalitete, dostupnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite,
 • uspostava kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika na otočnim, ruralnim i teško dostupnim područjima, uz omogućenje pristupa stručnim sadržajima i suradnje među kolegama,
 • racionalizacija potrošnje lijekova,
 • smanjenje troškova zdravstvene zaštite.