Između mnogobrojnih koristi koje donosi telemedicina, pacijenti i liječnici najčešće citiraju slijedeće:

• Pravovremena dijagnoza i terapija,
• Poboljšani zdravstveni ishodi,
• Smanjenje putovanja, ušteda vremena i troškova.

Pravne osnove telemedicine: Tijekom svog rada Hrvatski zavod za telemedicinu (HRZTM) izradio je prijedlog pravne regulative za područje telemedicine - Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine. Pravilnik regulira područja odgovornosti na strani pružatelja i primatelja telemedicinskih usluga, postavlja minimalne uvjete za osiguranje kvalitete telemedicinskih usluga, definira osnovne pojmove u telemedicini, objašnjava organizaciju rada u telemedicini i regulira izdavanje odobrenja za rad telemedicinskih centara i zdravstvenih radnika.

Prijedlog naplate telemedicinskih usluga:
Izradom pravne regulative stvoreni su preduvjeti za primjenu modela naplate i cijena telemedicinskih usluga, čiji je osnovni dio odnosno način ugovaranja ugrađen u Pravilnik. Model naplate usklađen je sa standardnim procedurama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) za naplatu zdravstvenih usluga i upućen HZZO-u kao zahtjev. HZZO je suglasan s prijedlogom modela naplate i cijenama telemedicinskih usluga i u tijeku je njegovo prihvaćanje čime će postati sastavni dio sustava naplate zdravstvenih usluga. Model naplate i cijena telemedicinskih usluga sadržava sve potrebne modele naplate u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske propisanom od HZZO-a.

Postojeće aktivnosti HRZTM unutar osnovne mreže telemedicinskih centara u RH:
Omogućavanje telemedicinskih usluga unutar mreže telemedicinskih centara, koju čine telemedicinski specijalistički i telemedicinski pristupni centri. Isti su podijeljeni u osnovnu i proširenu mrežu telemedicinskih centara:
• osnovna mreža telemedicinskih centara je mreža kojom se povećava ravnopravnost i dostupnost zdravstvene zaštite na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Financira ju Ministarstvo zdravlja i HRZTM. Financijska sredstva osigurana su u Državnom proračunu RH odnosno u proračunu razdjela Ministarstva zdravlja čiji je sastavni dio i proračun HRZTM-a.
• proširena mreža telemedicinskih centara podrazumijeva: trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, stručnjake različitih medicinskih grana, privatne zdravstvene radnike, i ostale.

Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (e-Usavršavanje)
Drugi segment rada HRZTM-a odnosi se na organizaciju i koordinaciju e-Usavršavanja za sve zdravstvene radnike u udaljenim i teško dostupnim područjima. Stručna usavršavanja sadrže izbor biranih tema s naglaskom na praktičnu stranu i primjenu stečenog znanja. U 2009. godini u sklopu 9 serija predavanja zdravstveni su radnici slušali teme iz područja kardiologije, epidemiologije, dermatologije i javnog zdravstva. U 2010. godini održano je 19 predavanja koja su uključivala i teme iz neurologije, infektologije, farmakologije, psihijatrije, kirurgije, pomorske medicine i opću temu vezanu uz helikoptersko zbrinjavanje bolesnika.
HRZTM provodi elektronsko usavršavanje (e-Usavršavanje) zdravstvenih radnika na udaljenim lokacijama, u suradnji s Ministarstvom zdravlja, HZJZ-om i ostalim nadležnim institucijama u zdravstvu RH.
e-Usavršavanjima do sada je prisustvovalo više od 3100 zdravstvenih radnika, na čiji je zahtjev pripremljen plan predavanja za 2010. i 2011. godinu. Stručna usavršavanja su koordinirana i bodovana od Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara. HRZTM ne naplaćuje kotizaciju, a ostali troškovi ne postoje obzirom da se usavršavanja odvijaju na mjestu slušača.
Cilj Hrvatskog zavoda za telemedicinu je uspostaviti program trajnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika na otočnim, ruralnim i teško dostupnim područjima te im olakšati pristup stručnim sadržajima s obzirom na njihove otežane uvjete rada. Provođenjem ovog programa povećava se sigurnost zdravstvenih radnika, otklanjaju nedoumice, smanjuje nesigurnost u radu, povećava spremnost i približavaju im se najnovije metode u pružanju zdravstvene zaštite, s velikim naglaskom na hitnu medicinu. Ostvarivanjem navedenih ciljeva te kroz povećanje efikasnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite povećava se kvaliteta života pacijenta.